Vodoinštalatérske práce

Inštaláciu vody poskytujeme komplexne

Mobirise Website Builder

• rekonštrukcia a montáž rozvodov vody
• rekonštrukcie a montáže odpadových stúpačiek
• oprava existujúcich kanalizačných potrubí, bytové rozvody
• výmena stúpačiek v panelových domoch
• podľa projektu zabezpečujeme kompletnú montáž rozvodov vody
• kompletné rozvody vody a odpadu v rodinných domoch
• kompletné rozvody kúrenia, vody a odpadov v priemyselných a komerčných budovách
• vnútorné a vonkajšie vodovody (SV, TÚV)
• vnútorné a vonkajšie kanalizácie
• priemyselné rozvody z PE a PVC-U / + GF + /
• rekonštrukcia vodoinštalácie
• vodoinštalácie pre firmy a rekreačné objekty
• dodávka a montáž ohrievačov vody
• dodávka a montáž domácich vodární
• izolácie vodovodného potrubia
• požiarne vodovody
• rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie

Kúrenárske práce

montáž, údržba a oprava vykurovacích systémov a zariadení

Ponúkame služby v oblasti dodávky, montáže a inštalácie vykurovacích systémov pre domácnosti, rodinné domy, kancelárie, firmy, ubytovacie a stravovacie zariadenia a priemysel . Naše služby sú komplexné, od vypracovania návrhu až po finálnu realizáciu.

Pre priemysel a výrobu

• Plynové prípojky a pripojovacie plynovody
• Regulačné stanice plynu, doregulovanie, meranie
• Rozvody plynu, ústredné kúrenie (ÚK) a zdravotne technická inštalácia (ZTI)
• Vykurovacie systémy centrálne alebo lokálne - priame
• Vykurovanie teplovodné, teplovzdušné, sálavé, plynové alebo elektrické
• Kotolne – merania a regulácie (MaR) 

Mobirise Website Builder
Pre domácnosti

• Plynové prípojky a pripojovacie plynovody
• Meranie a regulácia plynových prípojok
• Inštalácia ústredného kúrenia (ÚK) radiátorového alebo podlahového
• Inštalácia lokálnych vykurovacích zdrojov - gamatky
• Vykurovacie zariadenia: kotle plynové, elektrické, tepelné čerpadlá a na tuhé palivo 

Mobirise Website Builder

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení

 • Dodávka a montáž rozvodov podľa projektovej dokumentácie
 • Dodávka a montáž stojana pre regulátor a plynomer
 • Montáž, demontáž, oprava, výmena kotlov
 • Záručné a pozáručné opravy, servis kotlov
 • Spustenie plynových zariadení do prevádzky
 • Servisné prehliadky plynových zariadení
 • Diagnostika poruchy plynových zariadení
 • Dodávka, montáž a údržba plynových spotrebičov – pre vykurovanie, ohrev vody a prípravu stravy (sporáky, askobloky a pod)
 • Dodávka montáž a údržba regulačných staníc plynu
 • Revízie vyhradených technických zariadení plynových
 • Havarijná služba NONSTOP
Mobirise Website Builder

Montáž, rekonštrukcia, oprava regulačných staníc plynu

Naša firma ponúka od roku 1992 komplexné činnosti na vyhradených plynových technických zariadeniach, v zmysle vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov a noriem platných v Slovenskej republike.

Ponúkame nasledovný sortiment služieb, výrobkov a zariadení:

 • Servis, opravy, montáž, rekonštrukcie, prestavby, funkčné skúšky regulačných staníc zemného plynu - vysokotlakové a strednotlakové.Easy setup
 • Domové regulačné zostavy so vstupným pretlakom plynu do 0,5 MPa, určené na plynofikáciu rodinných domov. 
 • Vysokotlaková a stredotlakové regulačné stanice plynu s rôznymi vstupnými, výstupnými pretlakmi plynu a výkonmi podľa potreby zákazníka.
 • Nízkotlakové regulačné stanice plynu a doregulovanie s rôznymi vstupnými, výstupnými pretlakmi plynu a výkonmi podľa potreby zákazníka.
 • Skrine na regulačné stanice plynu rôznych veľkostí a vyhotovenia podľa želania zákazníka s kompletnou elektroinštaláciou, tepelnou a zvukovou izoláciou

Všetky komponenty používané pre plynárenské zariadenia sú certifikované štátnymi

skúšobňami a Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.


oprava regulacnych stanic plynu

Rozsah prác pri kontrole (prehliadke) RS: do regulačných staníc v rozsahu
Af,g,h,Bf,g,h a vykurovacie plyny

· Preskúšanie tesnosti
· Kontrola, vyčistenie, prípadne výmena filtračnej vložky
· Kontrola funkcie regulátora, vrátane kontroly tesnosti pri nulovom odbere
· Kontrola a nastavenie zabezpečovacích armatúr
· Kontrola funkcie ohrevu plynu ak je ním RS vybavená
· Kontrola funkcie odorizačného zariadenia ak je ním RS vybavená, vrátane dodávky odorantu
· Kontrola stavu strojného zariadenia, očistenie celého zariadenia, premazanie pohyblivých častí armatúr, dotiahnutie upchávok, kontrola meracích prístrojov
· Odstránenie zistených netesností na celom zariadení RS
· Vykonanie funkčnej skúšky strojného zariadenia RS
· Vystavenie dokladov reprezentujúcich nastavenie regulátora, nastavenie zabezpečovacích armatúr, tesnosť strojného zariadenia, funkciu odorizačného zariadenia
· Kontrola stavu elektrického zariadenia RS 


Kontroly (prehliadky) Vtl a Stl RS v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 605 02

- RS jednoradová jednostupňová
· RS jednoradová dvojstupňová
· RS dvojradová jednostupňová
· RS dvojradová dvojstupňová 

regulacna stanica plynu

Odborné skúšky a odborné prehliadky regulačných staníc pre zemný plyn v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a neskorších predpisov:

· Odborná skúška VTL – prevádzková ( vykonávaná pravidelne raz za rok). Výkon odbornej skúšky, vrátane vystavenia príslušných dokladov.
· Odborná skúška STL – prevádzková ( vykonávaná pravidelne raz za 3 roky). Výkon odbornej skúšky, vrátane vystavenia príslušných dokladov.
· Odborná prehliadka VTL,STL ( vykonávaná pravidelne raz za rok). Výkon odbornej prehliadky, vrátane vystavenia príslušných dokladov. 

Úradné skúšky regulačných staníc pre zemný plyn v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.:

· Výkon opakovaných úradných skúšok VTL regulačných staníc plynu za účasti TECHNICKEJ INŠPEKCIE v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. (jeden krát za 10 rokov)

Vypracovanie a doplnenie predpísanej dokumentácie regulačných staníc plynu :

· prevádzkové predpisy, požiarny poriadok a poplachové smernice, zoznam armatúr, tabuľka nastavených prevádzkových parametrov, schéma skutočného vyhotovenia zariadenia RS, situačný plán RS a hlavných uzáverov, návod na obsluhu RS a odorizačného zariadenia.


Uvedené odborné činnosti vykonávajú pracovníci, ktorí vlastnia potrebné osvedčenia, sú zaškolení a majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Revízie plynových zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie plynových zariadení zahŕňajú kontrolu prívodu plynu a plynových spotrebičov profesionálnym revíznym technikom.Takáto kontrola / revízia plynu by sa v bytoch a rodinných domoch mala vykonať 1x ročne kvôli včasnému odhaleniu úniku plynu a zabezpečeniu ochrany zdravia a života užívateľov.

V prípade malých a stredných firiem sa plynové rozvody odporúčajú skontrolovať každé 3 roky, plynové spotrebiče 1x ročne.

Podnikateľské subjekty, bytové domy a samosprávy majú navyše povinnosť vykonať odbornú prehliadku, revíziu tlakovej regulačnej stanice každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky 1x ročne.

Ponúkame Vám nasledovné služby v oblasti revízií plynových spotrebičov a rozvodov plynu:

 • Kontrola pripojenia plynových spotrebičov
 • Kontrola plynových meracích hodín
 • Meranie úniku zemného plynu a LPG
 • Kontrola spaľovania zemného plynu a LPG
 • Kontrola tesnosti uzáverov plynu a plynovodov
 • Kontrola prítomnosti CO – oxidu uhoľnatého
 • Kontrola komínov
 • Kontrola odvodu spalín
Revízia plynových revízií

ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ REALIZUJEME V ROZSAHU:

Af - Znižovanie tlaku s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe ako 0,4 MPa
Ag - Rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
Ah - Spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní 

Bf - Znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení uvedených v písmene g)
Bg - Rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátene regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu
Bh - Spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní a spotrebiča pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín


Okrem prevedenia odborných prehliadkach, skúšok a revízií zabezpečíme aj:

MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OPRAVY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
ODSTRÁNENIE ZÁVAD ZISTENÝCH PRI VYKONANÍ REVÍZIÍ
ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO Revízie tlakových nádob

Revízia tlakového zariadenia je odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú vykonáva revízny technik.
Povinnosť vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky, tzv. revízie tlakových zariadení sú stanovené vyhláškou č.508/2009 Z.z.
Udržiavať tlakové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave predpisuje aj zákon č. 124/2006 Z. z.

Ponúkame Vám nasledovné služby v oblasti revízií tlakových zariadení:

• Revízie tlakových zariadení pred kolaudačným konaním
• Revízie tlakových zariadení pred uvedením do prevádzky
• Pravidelné odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky zariadenia
• Revízie tlakových nádob a kompresorov
• Revízie expanzných nádob
• Revízie tlakových nádob neobsahujúcich nebezpečné plyny, pary a kvapaliny
• Revízie tlakových nádob obsahujúcich nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

Stavebná činnosť

Hľadáte spoľahlivého a kvalitného dodávateľa pre svoj projekt?
Neváhajte nás kontaktovať.

Naša spoločnosť disponuje množstvom skúseností pre realizácie rôznych druhov stavebných prác. Okrem skúsených zamestnancov máme k dispozícií aj potrebné technické vybavenie, aby sme mohli Váš projekt realizovať v dohodnutom čase, cene a kvalite.

Stavby na kľúč

Hrubá stavba
• zakladanie stavieb
• obvodové a nosné múry
• izoláciu proti vode
• vodorovné nosné konštrukcie podlaží
• nosnú konštrukciu schodiska
• priečky
• komín
• strešnú konštrukciu
• klampiarke práce
• a ďalšie činnosti súvisiace realizáciou hrubej stavby

TZB
• Kanalizácie
• Vodoinštalácie
• Vykurovanie
• Elektroinštalácia
• Plynoinštalácie

Dokončovacie práce
• Vyhotovenie omietok
• Potery
• Obklady a dlažby
• Plávajúce podlahy, parkety, PVC alebo vinylové podlahy

Rekonštrukcie budov
• Rodinné domy
• Byty
• Hospodárske objekty 

Kontakt

Email

info@struo.sk

Adresa

Ing. Kristián Vida
Staničná 11/8, 94501 Komárno 

© Copyright 2024 struo.sk
 All Rights Reserved.